مرکـــز مشتـــریان : 071 36413124

تماس با ما

هفـــت روز هفتـــه ، 24 ساعتـــه پاسخگـــوی شمـــا هستیـــم

دفتـــر همیـــار دیزایـــن

0 7 1 - 3 6 4 1 3 1 2 4

آقـــای کشـــاورزی

0 9 3 7 9 1 7 0 0 6 8

آقـــای اســـکندری

0 9 3 5 3 5 9 3 0 5 5

ایمیـــل هـــای همیـــار دیزایـــن

درگاه مشتریان

I N F O @ H A M Y A R D E S I G N .C O M

واحد استخدام

J O B S @ H A M Y A R D E S I G N . C O M


دفتـــر همیـــار دیزایـــن

فــارس ، شیــراز ، صــدرا ، بلـــوار دانـــش ، خیـــابان ارم ، کوچـــه فرهنـــگ 3

کــد پستــی : 7199418496

حضـــور تنهـــا بـــا وقـــت قبلـــی مقـــدور اســـت


فـــرم ارتبـــاط بـــا مـــا

    مدت زمان رسیدگی به فرم بالا حداثر یک روز اداری می باشد