مرکـــز مشتـــریان : 071 36413124

من طراحم

  • آرشیو مطالب

همیاردیزاین حامی کمپین من یک طراحم

کمپین من یک طراحم می کوشد تا بتواند قدم های موثری را برای رفع دغدغه های شغلی طراحان ایران بر دارد ، از این سو ما نیز وظیفه خود میدانیم تا حمایت خود را هرچند کوچک و موثر به هم میهنان خود تقدیم نماییم .